Publikováno: v sekci: Novinky.

Skřivánek uspořádal v rámci metodické podpory dodavatelů jednodenní školení pro korektory na téma Revize a korektury, které vedl PhDr. Tomáš Svoboda, Ph.D. z Ústavu translatologie FF UK.

První část školení byla teoretická, ve které se školitel zaměřil na vysvětlení jednotlivých druhů korektur, tak jak je definuje evropská norma EN 15038, respektive ISO 17000. Nejzajímavějším výstupem ze školení byla diskuze nad účelem překladu a stanovením optimálního workflow zakázky, které může zahrnovat jednu nebo kombinaci více korektur, případně DTP zpracování a předtiskovou korekturu. Pan Svoboda dále zdůraznil, že kvalita překladu nejvíce trpí, když nedochází k výměně informací. Je tedy důležité během celého procesu překladu komunikovat s klientem a zajistit předání všech potřebných informací překladateli i korektorovi, aby detailně porozuměli celému významu a kontextu. Na druhou stranu korektor musí také správně odhadnout míru dané korektury, protože přestože je to služba směřující ke zvýšení kvality překladu, každý zásah do textu s sebou nese i riziko dalšího pochybení.

Druhá část školení už byla ryze praktická – korektoři si mohli vyzkoušet jednojazyčnou i srovnávací korekturu na konkrétních textech z různých oborů. Viděli také příklad příliš podrobné korektury textu.

Poznatky získané na školení korektoři jistě využijí ve své praxi a v jejich vzdělávání je Skřivánek bude dále podporovat.