Asociace českých překladatelských agentur

ČÁST I

Preambule – předmět činnosti asociace

Článek I.

Zaměření Asociace

Zaměření Asociace českých překladatelských agentur (dále jen Asociace) je dobrovolná nezisková organizace sdružující právnické osoby, které podnikají v oboru překladatelských a tlumočnických služeb.

Článek II.

Asociace v rámci ČR má za úkol:

1. sdružovat překladatelské společnosti a propagovat interakci a spolupráci těchto společností, chránit a podporovat propagaci překladatelských a tlumočnických služeb v České republice;

2. propagovat společnosti sjednocené v Asociaci a napomáhat jejich rozvoji;

3. provádět průzkumy trhu, radit svým členům a shromažďovat obecné informace o všech záležitostech týkajících se překladů a tlumočení, tisknout, publikovat, distribuovat, šířit a umožňovat přístup k takovým referátům, časopisům, knihám, oběžníkům a dalším tištěným dokumentům, které by mohly přispět k naplnění cílů Asociace;

4. shromažďovat data a další informace o všech otázkách týkajících se oboru překladatelských a tlumočnických služeb a statisticky je vyhodnocovat;

5. vytvořit platformu pro výměnu zkušeností, zdokonalování a podporování všeobecných a technických znalostí členů;

6. podporovat čestné profesní jednání a eliminovat profesní nedbalost;

7. zaujímat stanoviska ke sporům v oboru překladatelských a tlumočnických služeb na požádání;

8. propagovat a podporovat zavádění zásad etického profesionálního jednání a obchodní praxe;

9. vést veřejně přístupný seznam členů Asociace;

10. propagovat výhody služeb poskytovaných překladatelskými agenturami.

Článek III

Asociace v rámci mezinárodních styků má za úkol:

1. zastupovat a propagovat zájmy svých členů v jednáních s evropskými a mezinárodními institucemi a organizacemi;

2. budovat a rozvíjet vztahy s asociacemi podobného profesního zaměření po celém světě;

3. jako národní asociace zastupovat ČR v EUATC;

4. delegovat představitele Asociace na zasedání EUATC a podávat návrhy na zástupce;

5. informovat členy Asociace o výsledcích mezinárodních jednání.

ČÁST II

Název, sídlo, vznik a doba trvání

Článek I.

Název

1. Český název Asociace zní „Asociace českých překladatelských agentur“, zkratka ACTA.

2. Anglický ekvivalent je „Association of Czech Translation Agencies“, zkratka ACTA.

3. Pokud je v těchto stanovách uváděn termín Asociace, jedná se o ACTA.

Článek II.

Sídlo

1. Sídlo Asociace je Na Dolinách 153/22, Praha 4, PSČ 147 00, Česká republika.

Článek III.

Vznik a doba trvání

1. Asociace vzniká ve smyslu ustanovení § 20 f a násl. občanského zákoníku.

2. Asociace se zakládá na dobu neurčitou.

ČÁST III

Členství v Asociaci

Článek I.

Předpoklady a podmínky členství

1. Členem Asociace se může stát právnická osoba či její organizační složka zapsaná v obchodním rejstříku vedeném příslušným soudem na území České republiky, která:

a) podniká v oboru překladatelských a tlumočnických služeb a tuto činnost vykonává jako svoji hlavní;

b) souhlasí s programem a stanovami Asociace;

c) působí na trhu minimálně 3 roky;

d) zaměstnává minimálně 3 zaměstnance;

e) měla minimální obrat v uplynulých třech letech 3 miliony Kč za každý hospodářský rok;

f) nebyl na ni vyhlášen konkurz, nebyl na ni podán návrh na konkurz, nebyl u ní zrušen konkurz pro nedostatek majetku;

g) není v likvidaci;

h) členové statutárních orgánů ani společníci nebyli pravomocně odsouzeni pro úmyslný trestný čin;

i) společník nebyl společníkem firmy podnikajících v oboru překladatelských a tlumočnických služeb, na kterou byl vyhlášen konkurz nebo podán návrh na konkurz nebo byl zrušen konkurz pro nedostatek majetku;

j) nemá nedoplatky vůči orgánům státní správy;

k) v případě, že zájemce o členství nesplňuje některé z bodů c) – e) tohoto odstavce, musí jeho přihlášku doporučit dva stávající členové Asociace.

Článek II.

Vznik členství

1. Zájemce o členství vyplní a podepíše přihlášku se svými údaji a s čestným prohlášením, že splňuje podmínky členství v Asociaci ve smyslu části III, článek I.

2. Spolu s vyplněnou přihláškou je zájemce povinen předat i výpis z Obchodního rejstříku ne starší tří měsíců.

3. Tuto přihlášku zájemce o členství zašle písemně do sídla Asociace.

4. Nárok na členství v Asociaci vzniká okamžikem schválení přihlášky zájemce o členství. Přihlášku schvaluje představenstvo na základě vyjádření všech členů Asociace. Představenstvo vyrozumí členy o obdržené přihlášce a pokud člen do 15 dnů od vyrozumění nevznese námitky proti přijetí zájemce, považuje se stanovisko člena k přijetí zájemce za souhlasné.

5. Představenstvo Asociace vyrozumí zájemce do 30 kalendářních dnů ode dne svého rozhodnutí o jeho přihlášce.

6. Členství v Asociaci vzniká dnem úhrady členského příspěvku.

7. V případě nepřijetí zájemce za člena má zájemce možnost podat opětovnou přihlášku nejdříve po uplynutí jednoho roku od projednání přihlášky.

8. Po přijetí za člena Asociace vydá přijatému zájemci o členství certifikát o členství.

Článek III.

Práva a povinnosti členů

1. Každý člen má právo:

a) volit a být volen do všech orgánů Asociace;

b) účastnit se Valné hromady;

c) využívat služby poskytované Asociací;

d) požádat o svolání Valné hromady Asociace jejím představenstvem;

d) na účast v rozhodovacím procesu podle závěrů Valné hromady;

e) nahlížet do účetních knih a obchodních dokumentů;

2. Každý člen má povinnost:

a) platit členské příspěvky;

b) řídit se stanovami a rozhodnutími valné hromady;

c) nevystupovat v rozporu se zájmy Asociace;

d) zachovávat důvěrnost informací o Asociaci a jejích členech, které byly Asociací označeny jako důvěrné.

Část IV.

Zánik a pozastavení členství

1. Členství v Asociaci zaniká:

a) Zánikem či zrušením člena. Člen zaniká ke dni výmazu z obchodního rejstříku. Člen se zrušuje dle platných právních předpisů.

b) Vystoupením člena. Členové mohou vystoupit z Asociace, pokud splnili všechny své závazky k Asociaci, a to na základě své žádosti podané statutárním zástupcem člena formou doporučeného dopisu do sídla Asociace. Členovi nevzniká nárok na vrácení alikvotní části již zaplaceného členského příspěvku.

c) Vyloučením člena. Člen Asociace může být vyloučen pro závažné porušení členských povinností a poškození zájmů Asociace:

· závažné nesplnění povinností, především nezaplacení členských příspěvků, částek dlužných Asociaci, a to do jednoho měsíce od písemného upozornění představenstva;

· za poškození zájmů Asociace se považuje poškozování dobrého jména Asociace a nedodržování rozhodnutí Asociace;

· pokud se člen dostane do střetu zájmů s Asociací

Vyloučení člena může být uskutečněno pouze na základě rozhodnutí Valné hromady. Proti rozhodnutí o vyloučení člena není odvolání.

d) V případě ztráty způsobilosti nutné pro vznik členství v Asociaci podle části III. čl.I. stanov. V takovém případě je zánik členství podmíněn rozhodnutím Valné hromady. Do tohoto rozhodnutí dochází k pozastavení členství. Tuto skutečnost konstatuje představenstvo ihned, jakmile se o důvodu k pozastavení členství dozví a to buď na své schůzi a nebo též postupem dle části IV. článek VIII. a pokud toto konstatování není důsledkem oznámení člena, kterého se pozastavení členství týká, oznámí je předseda představenstva členovi písemně. Pozastavení členství nemá vliv na platební povinnosti člena vůči Asociaci. Pokud valná hromada zánik členství nepotvrdí, pozastavení členství pozbývá ke dni následujícímu po datu jejího konání účinnosti.

e) Zánikem Asociace.

ČÁST IV

Organizační struktura

Článek I.

Orgány Asociace

1. Orgánem Asociace jsou:

Valná hromada
Představenstvo
Pokladník
Článek II.

Valná hromada

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem Asociace.

2. Řádná valná hromada se koná minimálně 1x do roka a mimořádná valná hromada se koná tehdy, požádá-li o její svolání jedna pětina všech hlasů Asociace.

3. Valné hromadě předsedá předseda nebo jím pověřený člen představenstva.

4. Valná hromada se koná v sídle Asociace nebo na místě určeném v pozvánce.

5. Oznámení o konání valné hromady musí být zasláno členovi Asociace nejméně třicet kalendářních dnů před datem konání. Oznámení musí být doručeno spolu s programem a dokumenty potřebnými k tomu, aby členové mohli činit rozhodnutí k programovým bodům. Členové musí potvrdit přijetí oznámení a svou účast nejpozději do pěti pracovních dnů před konáním valné hromady. Současně, s výjimkou návrhů na změnu stanov, pro které platí postup uvedený v části VI., mohou navrhnout dodatky k programu. O zařazení navržených programových dodatků rozhoduje představenstvo. Konečný program musí být členům rozeslán nejpozději dva pracovní dny před datem valné hromady.

6. V případě odložení valné hromady jsou členové Asociace o termínu a místě konání nové valné hromady informováni písemně, a to bezprostředně po jejím odložení.

7. Valné hromady se účastní pouze členové Asociace a představenstvem přizvaní hosté. Za každou členskou firmu se valné hromady mohou účastnit nejvíce tři zástupci, z nichž jen jeden má hlasovací právo a současně je zaměstnancem firmy, která je členem Asociace. Jméno zástupce a jeho pozici ve firmě uvede člen v potvrzení účasti.

8. Každý člen Asociace má jeden hlas.

9. V případě, že se člen nemůže valné hromady účastnit, může písemně (dopisem, emailem) k hlasování zplnomocnit jiného člena Asociace.

10. Člen nemá právo hlasovat ani osobně ani v zastoupení, nemá-li zaplaceny členské příspěvky či jiné závazky vůči Asociaci a rovněž člen s pozastaveným členstvím.

11. Rozhodnutí valné hromady se přijímají nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů, pokud tyto stanovy neurčují jinak.

12. Valná hromada je usnášeníschopná, pokud se valné hromady účastní nadpoloviční většina všech členů Asociace.

13. Valná hromada volí představenstvo Asociace a pokladníka.

14. Valná hromada jmenuje a odvolává likvidátora.

15. Valná hromada může rozhodnout, že ke schválení některých bodů programu je potřeba tříčtvrtinové většiny přítomných hlasů.

16. Jednomyslné schválení valné hromady se požaduje v těchto záležitostech:

a) změna předmětu činnosti Asociace;

b) sloučení nebo rozdělení či zánik Asociace.

17. Dvoutřetinová většina všech hlasů přítomných na valné hromadě může rozhodovat o:

a) všech změnách práv a povinností členů;

b) změně stanov Asociace , pokud se nejedná o změnu ve smyslu bodu 16. písm. a) tohoto článku stanov, a záležitostí, které nejsou ve stanovách dále upraveny;

18. Valná hromada zvolí nadpoloviční většinou hlasů zapisovatele, který vyhotoví zápis z jednání valné hromady a ověřovatele zápisu. Součástí zápisu je seznam přítomných členů (prezenční listina). Zápis je schválen po připojení podpisu ověřovatele. Kopie schváleného zápisu je zaslána všem členům Asociace do pěti pracovních dnů od jeho schválení .

19. Zápisy z valných hromad se archivují v sídle Asociace.

Článek III.

Představenstvo

1. Představenstvo je v období mezi valnými hromadami nejvyšším představitelem Asociace. V tomto období vyřizuje záležitosti Asociace a rozhoduje v naléhavých případech.

2. Představenstvo je oprávněno činit jakákoliv opatření potřebná k dosažení profesionálních cílů Asociace, s výjimkou opatření zákonem svěřených Valné hromadě.

3. Představenstvo připravuje návrh rozpočtu na kalendářní rok.

4. Představenstvo jmenuje zástupce Asociace na jednání EUATC.

5. Představenstvo tvoří předseda, minimálně dva místopředsedové a pokladník. Počet členů představenstva může upravovat valná hromada. Členy představenstva musí být zástupci firem, které jsou členy Asociace.

6. Členy představenstva volí valná hromada nadpoloviční většinou hlasů.

7. První zasedání představenstva se koná ihned po valné hromadě, na které bylo zvoleno. Představenstvo si ze svých členů zvolí předsedu a místopředsedy.

8. Předseda představenstva:

a) zúčastňuje se a předsedá zasedáním představenstva Asociace;

b) řídí činnost představenstva;

c) svolává valnou hromadu a sestavuje její program;

d) vydává členům Asociace certifikáty o členství v Asociaci;

e) reprezentuje Asociaci navenek.

9. Místopředsedové představenstva:

a) na základě pověření předsedy dočasně plní funkci předsedy, pokud stávající předseda není způsobilý svou funkci vykonávat. Pokud možno svá rozhodnutí konzultují s předsedou;

b) zúčastňují se zasedání představenstva.

10. Zasedání představenstva svolává a řídí předseda Asociace nebo jím pověřený člen představenstva. Předseda je povinen svolat jednání představenstva na požádání alespoň dvou členů představenstva.

11. Termín a zasedání představenstva je určen operativní dohodou (emailová, telefonická dohoda) všech členů představenstva.

12. Představenstvo je usnášeníschopné, je-li přítomna osobně nebo na základě plné moci nadpoloviční většina členů. Zplnomocněn může být pouze zvolený člen představenstva (emailem, faxem).

13. Ve výjimečných nebo naléhavých případech a v případech existence profesionálního zájmu mohou být rozhodnutí představenstva činěna jednomyslným souhlasem členů představenstva v písemné podobě nebo ve formě videokonference.

14. Rozhodnutí představenstva se přijímají tříčtvrtinovou většinou hlasů přítomných členů, pokud tyto stanovy neurčují jinak. Každý člen představenstva má jeden hlas.

15. Představenstvo zvolí nadpoloviční většinou hlasů zapisovatele, který vyhotoví zápis z jednání představenstva a ověřovatele zápisu. Součástí zápisu je seznam přítomných členů (prezenční listina). Zápis je schválen připojením podpisu ověřovatele. Kopie schváleného zápisu je zaslána do pěti pracovních dnů od jeho schválení všem členům představenstva.

16. Zápisy z jednání představenstva se archivují v sídle Asociace.

Článek IV.

Pokladník

1. Pokladníka volí valná hromada.

2. Pokladník:

a) spravuje účty Asociace a vystavuje faktury;

b) předkládá valné hromadě roční účetní uzávěrku ;

c) vede seznam členů Asociace;

d) připravuje a podepisuje platební příkazy schválené představenstvem a předává je bance Asociace k proplacení;

Článek V.

Trvání mandátu a odměna

1. Mandát volených orgánů Asociace činí dva roky.

2. Pokud valná hromada nerozhodne jinak, mandáty nejsou placenými funkcemi.

Článek VI.

Odstoupení a odvolání

1. Volený zástupce může odstoupit ze své funkce kdykoliv během jeho volebního období s výpovědní lhůtou tří měsíců, lhůta běží ode dne obdržení výpovědi v sídle Asociace.

2. Volený zástupce může být odvolán bez udání důvodů rozhodnutím většiny hlasů Asociace přítomných na Valné hromadě.

Článek VII.

Podepisování za Asociaci

1. Předseda podepisuje za Asociaci tak, že pod název Asociace připojí svůj podpis.

2. Místopředsedové podepisují za Asociaci společně vždy tak, že pod název Asociace připojí své podpisy.

Článek VIII.

Ostatní ustanovení

1. V mimořádných situacích lze hlasovat a přijmout rozhodnutí korespondenčně (prostřednictvím emailu). Toto hlasování nenahrazuje rozhodnutí valné hromady. Toto hlasování může nahradit jednání a rozhodnutí představenstva. Výsledky hlasování budou součástí zápisu nejbližší valné hromady nebo představenstva.

ČÁST V

Hospodaření Asociace

Článek I.

Jmění

1. Asociace se zakládá bez základního jmění.

Článek II.

Finanční prostředky

1. Finanční příjmy jsou především tvořeny:

a) ročními členskými příspěvky

b) sponzorskými příspěvky a dary

c) jinými příjmy.

2. Finanční výdaje jsou zejména tvořeny:

a) členskými příspěvky do EUATC

b) náklady souvisejícími s účastí na zasedání EUATC

c) náklady spojenými s činností představenstva a se svoláváním valných hromad

d) náklady spojené s činností Asociace

Článek III.

Členské příspěvky

1. Každý člen Asociace je povinen platit roční členský příspěvek.

2. Částka ročního členského příspěvku bude předmětem každoročního hlasování na valné hromadě a bude splatná na základě faktury vystavené pokladníkem Asociace.

Článek IV.

Další příjmy

1. Asociace je oprávněna nabývat v souladu s obecně závaznými předpisy veškerý movitý i nemovitý majetek do svého vlastnictví.

2. Asociace musí svůj majetek spravovat v souladu se zásadami správného hospodáře.

3. Majetek Asociace lze použít k realizaci poslání a cílů Asociace.

Článek V.

Účetní rok

1. Účetní rok začíná prvního ledna a končí třicátého prvního prosince.

Článek VI.

Zisk a ztráta

1. Asociace je neziskovou organizací.

2. Každý člen Asociace se podílí na ztrátě rovným dílem.

3. V případě ztráty se tato rozděluje podle počtu členů k datu, ke kterému ztráta vznikla.

4. Zisk se nerozděluje.

Článek VII.

Finanční nároky a závazky bývalých členů

1. Odstupující nebo vyloučený člen zůstává odpovědný vůči Asociaci za závazky vzniklé během doby jeho členství v Asociaci.

2. Závazky vůči Asociaci jsou splatné do třiceti dnů od podání výpovědi nebo vyloučení člena. V případě prodlení s úhradou závazku bude odstupujícímu nebo vyloučenému členovi účtován úrok z prodlení ve výši 0.05% za každý den prodlení.

3. Veškeré závazky Asociace vůči odcházejícímu nebo vyloučenému členovi budou uhrazeny v souladu se smluvně dohodnutými podmínkami.

Článek VIII.

Omezení pravomocí

1. Předseda ani členové představenstva bez pověření valné hromady nesmí:

a) zcizovat nebo zatěžovat majetek asociace;

b) volně užívat aktiv Asociace.

ČÁST VI

Zánik a změna Asociace

Článek I.

Zánik a změna právní formy Asociace

1. Asociace zaniká dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jinou organizací na základě jednomyslného rozhodnutí valné hromady.

2. Asociace zaniká výmazem z registru příslušného orgánu státní správy.

3. Při zániku Asociace musí být rozhodnuto o metodách likvidace a musí být jmenován likvidátor.

4. Při zániku Asociace se provede majetkové vypořádání:

úhrada závazků Asociace;
zbylá aktiva se rozdělí rovným dílem mezi členy.
5. Pokud bude majetkové vypořádání záporné může likvidátor požadovat od členů vyrovnání schodku rovným dílem.

6. O sloučení a rozdělení Asociace rozhodují jednomyslně členové na valné hromadě.

Článek II.

Změna právní formy

1. Právní forma Asociace nesmí být změněna.

ČÁST VII

Změna stanov Asociace

Každý člen Asociace je oprávněn písemně navrhnout představenstvu změnu stanov Asociace.
Představenstvo je povinno řádně předložený návrh do 30 dnů ode dne jeho doručení postupem uvedeným v části IV. čl. VIII. zaslat všem členům Asociace k vyjádření.
Pokud se člen Asociace k návrhu do 15 dnů od jeho obdržení od představenstva nevyjádří, má se za to, že s návrhem nesouhlasí.
Pokud 2/3 většina všech členů Asociace s návrhem do 15 dnů od jeho obdržení od představenstva vysloví svůj souhlas, je představenstvo povinno zařadit návrh na změnu stanov do programu nejbližší valné hromady. V opačném případě návrh na změnu stanov na program valné hromady zařadit nelze a o této skutečnosti představenstvo člena do 15 dnů od zjištění této skutečnosti písemně vyrozumí.
Obsahově stejný návrh na změnu stanov Asociace lze opětovně předložit představenstvu nejdříve po uplynutí jednoho roku ode dne, kdy valná hromada předchozí návrh zamítla nebo kdy představenstvo sdělilo členovi, že z důvodů uvedených v bodu 4. nelze návrh na program valné hromady zařadit.

ČÁST VIII

Ustanovení společná, přechodná a závěrečná

1. Stanovy nabývají platnosti dnem zápisu do registru vedeného příslušným orgánem státní správy.

2. Stanovy jsou uloženy v sídle Asociace.

3. Stanovy a právní vztahy z nich vyplývající se řídí právním řádem České republiky a v případě, že není součástí tohoto právního řádu, pak, pokud tomuto právnímu řádu neodporuje, též evropským Nařízením č. 2137/85 Rady z 25.7.1985 ve znění jeho změn a doplňků.

4. Veškeré spory

a) mezi členy a Asociací

b) mezi Asociací a členy jejich orgánů

c) mezi členy Asociace vzniklé v souvislosti s jejich členstvím v Asociaci

budou řešeny s konečnou platností podle Pravidel rozhodčího řízení Mezinárodní obchodní komory třemi rozhodci jmenovanými podle těchto pravidel.